Marija Cvetinović

Union Univerzitet Nikola Tesla

Fakultet za graditeljski menadžment

Marija CvetinovićDr Marija Cvetinović(F) je docent na smeru za Arhitekturu, Univerziteta Union Nikola Tesla, kao istručni saradnik u Sektoru za međunarodnu saradnju Centra za promociju nauke u Beogradu. Uperiodu od 2018 do 2020, bila recenzent za inženjerske projeke u Srbiji za Inovacioni fond RepublikeSrbije i Međunarodnu banku za obnovu i razvoj (Svetska banka). Doktorirala je u polju arhitekture iurbanizma na Politehničkoj školi u Lozani (EPFL) u Švajcarskoj. U periodu 2014-2017 bila je asistentna doktorskim studijama u Centru za saradnju i razvoj (CODEV) pri EPFL-u. Tokom svog mandata naEPFL-u, bila je naučni koordinator istraživačkog projekta koji je finansirao SNSF (ŠvajcarskaNacionalna Naučna Fondacija). U periodu 2015-2018 bila je naučni i administrativni koordinator EPFLtima u okviru SNSF Institucionalnog partnerskog projekta (SCOPES) između EPFL (švajcarskipartner) iInstituta za arhitekturu i urbanizam IAUS (Srbija).Glavni motiv rada na projektu pronalazi uartikulaciji prostorne pedagogije kao naučno-istraživačke oblasti kao iu istraživanjuupotrebeinfografika i vizualizacije podataka kao alataza radu okviru interdisciplinarnih projekata na spojuarhikteture, urbanizma i prostorne pedagogije.