Marija Obradović

Univerzitet u Beogradu

Građevinski fakultet

Dr Marija Obradović, vanredni je profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (Srbija). Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1989. godine na odseku za arhitektonsko projektovanje. Magistarsku tezu: „Opšte kolinearna polja sa konjugovano imaginarnim dvostrukim elementima“, odbranila je 1995. na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Doktorskom tezom: „Toroidni deltaedri sa pravilnom poligonalnom osnovom“ odbranjenom 2006. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu postavila je temu kojom je nastavila da se bavi do danas. Do sada je objavila 32 rada samo na ovu temu, kako u međunarodnim časopisima, tako i u zbornicima međunarodnih naučnih konferencija. Napisala je preko 70 naučnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima naučnih konferencija. Učestvovala je kao član Naučnog odbora na 12 međunarodnih konferencija iz oblasti geometrije i grafike. Učestvovala je kao organizator i izvođač na nekoliko kurseva za obrazovanje srednjoškolskih nastavnika. Autorka je dva udžbenika i dve zbirke zadataka.
Dr Marija Obradović je članica Srpskog udruženja za geometriju i grafiku (SUGIG), kojim je predsedavala dvogodišnjim mandatom (2014-2016). Član je i Međunarodnog društva za geometriju i grafiku (ISGG).
Od studentskih dana bavila se umetnošću, što je rezultiralo njenim učešćem na nekoliko grupnih izložbi i jednoj samostalnoj izložbi. Takođe je organizator pratećeg programa sedme međunarodne konferencije „moNGeometrija 2020“, izložbe ideja, projekata i modela, pod nazivom „Dimension reflected“. Na ovoj izložbi je osvojila i treću nagradu radom “Deltahedral Column Capitals”.